Akademik Çalışmalar

Hızla ilerleyen ve küreselleşen dünyada pek çok değerin değiştiğine ya da farklı yaklaşımların ortaya çıktığına tanık olmaktayız. Geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesini istediğimiz gençlerimizin eğitimi artık daha da önem gerektirmekte ve özen istemektedir. Değişimin saliselerle hesaplandığı günümüzde, gençlerimizi çağdaş eğitim yöntemleriyle bu hızlı sürece hazırlamamız hedeflerimizin başında yer almaktadır.

"FMV Işık Okulları" olarak öğrencilerimizin alması gereken çağdaş, yenilikçi eğitimi hedeflemekteyiz. Amacımız; yaşanan hızlı değişim içerisinde öğrencilerimizi donanımlı, günümüze ve geleceğe hazırlıklı, yalnızca akademik anlamda değil, etik olarak örnek, insan haklarına saygılı, kendini tanıyan, özgüvenli bireyler olarak yetiştirebilmektir. Günümüzde insanların "varım" diyebilmesi için geleneksel yöntemlerden farklı olarak vasıflanması gerekmektedir. Bilimsel bilgi ve akademik kazanımların yanında kendi kültürünü tanıyan ve iletişim becerisine sahip olan gençler yaşam içerisinde başarılı olabilmektedirler. Yalnızca akademik başarı sağlamanın kendini kanıtlamada bir kıstas olmadığı zamanımızda, ulusal ve evrensel değerleri kavrayarak kültürler arası etkileşimin içerisinde bulunmak "varım" demektir.

"Farklı" olmanın ve "özgün" işlere imza atabilmenin gittikçe önem kazandığı modern dünyada, insanları anlamak ve onlarla iletişime geçmek, yeniliklerin ve değişimin yanında yürümekle mümkün olacaktır. Bunun için eğitim, eğitimin içeriği, yöntemleri hiç olmadığı kadar sorgulanmakta, araştırılmaktadır. Biz kurum olarak bu olguyu, gelişimin bizzat içinde yer alıp en güzel şekilde yerleştirmeye çalışmaktayız.

FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü; Türk edebiyatı, dil ve anlatım, tarih, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini içermektedir.

Tüm akademik, kültürel, sosyal çalışmalarda hedefimiz;

 • Sanata değer veren, analitik düşünebilen, öğrenmeyi seven, kültürel donanıma sahip olan,

 • Ana dilini doğru kullanan, yazan, okuyan, akademik dürüstlük ilkesine uygun hareket eden,

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen,

 • İnsan haklarına duyarlı, evrensel düşünebilen, bireysel farklılıkların bilincinde olan ve bu farklılıklara saygı duyan,

 • Düşündüklerini sözlü ve yazılı olarak doğru ifade edebilen, üretebilen,

 • Kendi kültürünü ve tarihini bilen gençler yetiştirmektir.

Türkçeyi etkin ve doğru şekilde kullanan, eleştirel düşünceye sahip, okuduğunu anlayan gençler yetiştirebilmek adına toplumsal duyarlılığı ve evrensel bakış açısını geliştirecek eserlerin seçimine öncelik verilir. Düzenlenen etkinliklerle Türk ve Dünya edebiyatının seçkin örnekleri öğrencilerimize analiz ettirilir. Bunun dışında performans kitapçıklarıyla okuduğu kitaplar hakkında araştırma yapmaya teşvik edilir. Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak düzgün cümlelerle, etkili bir biçimde ifade edebilmeleri için değişen müfredat da göz önünde tutularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kapsayan çalışmalara ağırlık verilir. Sınıf içi etkinliklerle sonsuz bir hayal gücüne sahip olan öğrencilerimizin aklı çevreleyen dil sınırlarını nasıl aşacakları gösterilir. Yapılan uygulama sınavlarıyla öğrencilerimizin hitabet gücü ve eleştirel okuma becerisi ölçülür. Böylelikle öğrencilerimize sadece teoride değil, pratikte de öğrendiklerini sınama fırsatı sunulur. Bu tarz çalışmalarla daha özgür düşünen, özgün ve etkili ifadeler kurabilen gençler yetiştirmek hedeflenir. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmeleri amacıyla eğitim süreci boyunca alanında uzman akademisyen, yazar ve sanatçılarla söyleşiler düzenlenir. Okul içinde ve dışında yapılan yarışma, münazara, sempozyum ve seminerlere katılım sağlanarak öğrencilerimizin entelektüel bakış açısına da sahip olmaları sağlanır.

Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı doğrultusunda tartışma, beyin fırtınası, soru-cevap, dramatizasyon, problem çözme,inceleme, uygulama, tümden gelim, tüme varım analiz, sentez yöntemlerini kullanarak öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılması sağlanır.


Matematik


Matematiği belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.

Cahit Arf

İnsan hayatında düşünmek için aklın eğitilmesine yardımcı olacak en önemli alanlardan biri matematiktir. Bilindiği kadarıyla yaklaşık 4500 yıllık yazılı belgelere dayanan tarihi olan matematiğin kökeni eski Yunancada "ben bilirim" anlamındaki "matesis" dir. Daha sonrada bilim, bilgi ve öğrenme anlamına gelen "mathema" sözcüğünden türemiştir. İnsanoğlu geçen 4500 yıllık süreçte matematik yaparken de matematiği hep tanımlamaya çalışmış, matematiğin farklı bir özelliğini vurgulayan ifadeler belirtmiştir. Özellikle 19.yy ve 20.yy da matematikçiler "matematik nedir?", "matematik ne işe yarar?", "matematik nasıl öğrenilir?" sorularına maruz kalmışlardır. Çoğu matematikçi, matematiğin bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanat, bir yönüyle bir dil ve başka bir yönüyle de evreni anlamaya yönelik akıl yürütmeler dizgisi olduğu konusunda birleşmiştir. Biz de matematik bölümü olarak "matematik doğrunun neden doğru olduğunu kanıtlama sanatıdır" ifadesini matematiğin genel tanımı ve amacı olarak benimsedik. Bu kabullenme doğrultusunda okulumuzdaki matematik derslerinde öğrencilerimizin iyi bir insan olarak yetişmelerinin yanında;

 • matematik yaparken sabırlı olmalarını ve keyif almalarını sağlayabilmek,

 • matematiksel yapıların özelliklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olmak,

 • güncel matematik kitaplarıyla tanışmalarını sağlayarak matematiğin lisedeki ders müfredatından ibaret olmadığını kavratmak,

 • matematikte ilgi alanları oluşturup bu alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerine rehberlik etmek,

 • soruların çözümünde işlemlerle birlikte sebep sonuç ilişkilerine odaklanmalarını sağlamak,

 • bir soruya farklı açılardan bakmalarına yardımcı olarak esnek bir düşünce yapısına sahip olmaları konusunda kendilerini desteklemek,

başlıca amaçlarımızdır.

Matematik hiçbir şeye yaramaz ama her şeye yarar.

Ali Nesin"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir."

Mustafa Kemal Atatürk

Fizik-Kimya-Biyoloji

Bilim, evrenin ya da olayların bir bölümünü konu alarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir.

Antik dönemde filozoflar şimdiki bilim insanlarının sorduğu soruları sormakta ve doğayı açıklamaya çalışmaktaydılar. O zamanlar bilim felsefenin bir alanı olarak görülmekteydi.

''Doğa felsefesi'' fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerini kapsayan bir felsefe alanıydı.Daha sonra doğa felsefesi olmaktan çıkıp münferit alanlar haline gelen fen bilimleri ile modern bilim algısı ortaya çıktı.

Biyoloji canlılar, fizik dünyanın nasıl işlediği ve enerjinin etkileşimi, kimya evrenin atomlardan organizmalara dek nasıl bir araya geldiği ile ilgilenen modern bilimin bir dalıdır.

Modern bilim 17.yüzyılda ortaya çıkmıştır ve gözlenebilir olgulara dayanır.Bilim, deneyler aracılığıyla olgular ve gerçekleri eşleştirir.Bilim,kendi metodolojilerini değerlendirir ve kendi kanıtlarını yeni baştan inceler.

Çağımız insanı, yaşamın çok kısa bir periyodunda bile çok fazla değişime ve gelişmeye tanık olmaktadır.İnsanların bilim ve teknolojideki bu hızlı gelişmelere ayak uydurup, bu gelişmeleri kendi yararına kullanmaları toplumların geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Fizik, Kimya, Biyoloji eğitiminden geçen öğrencilerin,

 • Bilimsel süreç becerilerini (araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını arttıran temel beceriler) geliştirmelerini,

 • Her an hızla değişen ve gelişen fen çağına ayak uydurabilecek ve en son teknolojik buluşlardan her alanda faydalanabilecek bireyler olarak yetişmelerini ve teknolojik tüm buluşlarda ve gelişmelerde bilimin gerekli olduğunu öğrenmelerini,

sağlayan modern bilim anlayışını benimsemekte ve bu anlayışa uygun öğretim yöntemleri kullanmaktayız.

FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi Fen-Matematik Bölümü olarak; Fizik, Kimya, Biyoloji derslerindeki öncelikli hedefimiz,

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir."

Muıstafa Kemal Atatürk

sözünü ilke edinerek bilimin ışığında, düşünen, araştıran, sorgulayan, deney ve gözlemler yapan, çözüm üreten, yorum yapan, değişime ve gelişime açık bilim okuryazarı iyi insanlar yetiştirmektir.Beden Eğitimi Derslerinde,

Öğrencilerimize, kas, sinir ve eklem koordinasyonunu geliştirme, iyi duruş alışkanlığı kazandırma, sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazandırma, yeteneği ve istekleri doğrultusunda sportif branş eğitimine bilinçli olarak yöneltme, vücut sistemlerini güçlendirme ve geliştirme, sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeye istekli olma özellikleri kazandırılır. Ayrıca okul içi ve okul dışı turnuvalarla öğrencilerimiz fair play ruhu içerisinde oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, kendisine güven duyma ve arkadaşları arasında işbirliği sağlama ve becerilerini ortaya koyma özellikleri geliştirilmektedir. Beden Eğitimi ve sporun temel amacı öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını geliştirmek, iradesini güçlü kılmaktır. Sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini, hijyenin ve alışkanlıkların önemini öğrencilerimize vurgulamak bir diğer hedefiminizdir. Derslerimizi okulumuzun kapalı spor salonu ve açık alanlarımızda bulunan spor sahalarında yapmaktayız, öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerini istekle yapmaktadırlar.

Görsel Sanatlar Derslerinde,

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimiz kendilerini sanat yoluyla ifade ederler. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Derslerimizde seramik uygulamalarına da yer verilmektedir.  Pastel, guaj boya, tuval üzerine akrilik çalışmaların yanı sıra baskı teknikleri, ebru çalışmaları ve atık materyallerle üç boyutlu tasarımlar yaparlar. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yaş ve seviyelerine uygun olan yarışmalara katılmasına destek verilir.

Müzik Derslerinde,

Derslerimizde tüm öğrencilerimize Türk ve Batı Müziği kültürü kazandırılmaya çalışılır. Yetenekli öğrencilerimizden piyano, gitar, bas gitar, bateri, perküsyon, çello, yan flüt ve keman aletlerini çalanlarla okul orkestrası oluşturulur. Bu çalışmalar her yıl törenlerde ve yıl sonu konserlerinde öğrencilerimize ve velilerimize sergilenir. Öğrencilerimiz duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanarak, müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alır, sesini doğru ve etkili kullanır, müzik dağarcığını enstrüman çalarak ve şarkı söyleyerek geliştirir.

Okul sınırları içerisinde yabancı dili canlı tutan dinamik ve yenilikleri takip eden eğitim kadromuz, derslerinde öğrenci merkezli eğitim sistemini önemserler. Düzenli Smart Class uygulamaları ile farklılaştırılmış eğitim alan öğrencilerimizin İngilizce'yi anlamalarının yanı sıra, rahatlıkla konuşup yazmalarını hedefleyen bir etkinlik ve akademik takvimi takip edilir. Bunların yanı sıra pek çok konferans, münazara ve seminerle desteklenen öğrencilerimiz dil için gerekli olan özgüveni de edinmiş olurlar. Öğrencilerimizin yaratıcı yazma ve okuma becerilerini geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir. Dünya Edebiyatı konuları işlenirken, anlama, eleştirme, yorumlama becerilerini geliştirirler.

Sınıflara göre seviye dağılım tablosunu aşağıda görebilirisiniz;

Hazırlık Sınıfları


B1 +


9. Sınıflar


B2

10. Sınıflar


B2+

11. Sınıflar


C1

12. Sınıflar


C1Zengin ders içeriği ve etüt programları ile desteklenen öğrencilerimiz için Yabancı Dillerde ilk ve ana hedefimiz, aşağıda belirtilen öğrenme stillerini (VAK Styles) ;

 • Visual Learning

 • Auditory Learning

 • Kinesthetic Learning


harmanlayarak öğrencilerin gerçek performanslarına ulaşmalarını sağlamaktır.

Bu da öğrencilerin yabancı dilde öz güven, sunum, topluluk önünde konuşma gibi becerilerini geliştirir. Kampüsümüz akademik etkinlikler açısından da oldukça aktif bir takvime sahip olduğundan, her hafta sınıf içi sunumların yanında, ayda iki defa lise bazında konferanslara ev sahipliği yapar. Bu konferans ve sunumların tamamı öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Bunların organizasyonunu yapan yabancı diller bölümünün bir diğer hedefi ise lise çağındaki öğrencilerin tam donanımlı ve çağdaş bireyler olarak üniversiteye ve geleceğe hazır şekilde mezun olmalarını sağlamaktır.

Yabancı Diller Bölümü, eğitimde İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İspanyolca akademik programlarını da sunarak zengin dil bir takvim uygular. Bu akademik programların her biri için ölçme ve başarı kriteri olarak belirli bir standart takip edilir.

Seçmeli dil eğitimlerinin her biri için en az CEF A2 hedeflenirken, Fit in Deutsch, Dele ve Delf gibi uluslararası kabul görmüş sınavlara hazırlık çalışmaları yapılarak öğrencilerin bu becerilerini sertifikalandırmalarına olanak sağlanır.


MUN (Model United Nations) Birleşmiş Milletler Konseyinin bir simulasyonu ve gençlik modelidir. Öğrenciler tıpkı birer UN delegesi olarak işlev gösterir. Bunun için her hafta en az iki saatlik yabancı ve Türk eğitmenler eşliğinde çalışmalar yaparak yurt içinde ve yurt dışında yapılan konferanslara katılırlar. Konferanslara akademik yıl boyunca en az dört defa katılım sağlanmaktadır.


Akademik İngilizce'nin geliştiği ve pekiştiği bir platform olan MUN Çalışmalarına öğrencilerimiz teşvik edilmektedir.


Public Speaking: Öğrencilerin toplum önünde akıcı ve üst düzey bir İngilizce ile kendilerini ifade etmelerini, fikir üretip sunmalarını sağlar, dil ve kişisel özgüveni arttırdıkları bir çalışmadır.


EYP (European Youth Parliament)Avrupa Gençlik Parlamentosu, evrensel sorunlara karşı farkındalık yaratarak uluslararası anlayışı, kültürler arası diyalogu, düşünce ve yöntemlerin farklılığını destekler. Öğrencilerin bunları benimseyip sunduğu bir platformdur.


Exam Preparation Course: Bu akademik çalışmalar 10. sınıf ve sonrasında başlar. Öğrencileri TOEFL veya IELTS sınavlarında başarılı olmaya hazırlar. İngilizce'yi akademik düzeye taşıyarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversite hazırlık sınıflarını atlamalarını sağlar. Öğrencilere bir sene kazandıran bu programların çalışmaları10. Sınıf itibariyle uygulanır.

ESU (English Speaking Union) : Bu klüp çalışmasında öğrenciler, önce yurt içinde sonra yurt dışında belirli aralıklarla düzenlenen topluluk önünde konuşma, sunum ve münazara yarışmalarına hazırlanırlar ve bu alanlarda yine dile dayalı becerilerini geliştirme fırsatı yakalarlar.


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır."

Jean Paul Sartre

Üretilen bilginin çok hızlı tüketildiği ve kısa sürede eskidiği çağımızda hedefimiz "bilgiyi öğretmek" yerine "bilgiye ulaşma yollarını öğretmek"tir.

Uzun yıllar devam eden eğitim-öğretim sürecinin ortaöğretim basamağında fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimin tamamlandığı, çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir geçiş dönemi yaşanır. Yaşanılan bu özel dönemde her bireyin desteğe ihtiyacı vardır düşüncesiyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik programımızın temelini "geliştirici" ve "önleyici-koruyucu rehberlik" anlayışı oluşturmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda programımızda; bireyin kendini tanıması, problem çözme becerileri geliştirmesi, kendi hayatıyla ilgili sağlıklı kararlar alması, sosyal açıdan çevresiyle uyum içerisinde olması, özgüvenli ve mutlu bireyler olması ve sonunda "kendini gerçekleştirmesi" ni hedefleyen çalışmalar yer almaktadır.

Ayrıca, öğrencilerin bu hızlı değişimine ayak uydurabilmesi, okulda ve hayatta başarılı olabilmesi için doğrudan gençlerle iletişim halinde olan eğitimciler ve ebeveynleri de programımıza dahil etmekteyiz.


ÖĞRENCİLER İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÇALIŞMALAR

Bireysel / Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 • Öğrencilerin kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'ne başvurmasıyla;

 • Öğretmen ve velilerin isteği ve paylaştığı durumlar sonucunda;

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından uygulanan anket, envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Eğitsel Rehberlik

Bu çalışmamızdaki temel amacımız öğrencilerin akademik etkinliklerdeki başarılarını arttırmalarına yardımcı olmak, öğrencilerin "öğrenmeyi öğrenme" lerini sağlamaktır. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz seminer ve grup çalışmaları:

 • Oryantasyon Çalışmaları,

 • Hedef Belirleme ve Etkili Öğrenme Yöntemleri,

 • Sınav Kaygısı Çalışmaları,

 • Zamanı Etkin Kullanmaya Yönelik Çalışmalar,

 • Eğitsel Grup Çalışmaları,

 • Konferans ve Sosyal Etkinlik Çalışmaları,

 • Başarı Takip Çalışmalarıdır.

Mesleki Rehberlik

Mesleki rehberlik kapsamında,

 • Öğrencilerle bireysel görüşmeler

 • Mesleki ilgi ve yetenek envanterleri ve anketleri uygulaması

 • Yükseköğretim kurumlarına geziler

 • Okulumuzda meslekler günü etkinlikleri

 • 9. Sınıftan itibaren 3 yılda 3 meslek olarak gerçekleştirdiğimiz, öğrencilerimizin istedikleri 3 mesleği, meslek uzmanı ile yerinde ve uygulamada görerek tanıma fırsatını elde ettikleri "Meslek Stajı"
 • Üniversite tercih danışmanlığı

çalışmaları gerçekleştirilmektedir.VELİLER İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÇALIŞMALAR

Veli Görüşmeleri

Velilerimizin kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Bilinçli Aile Okulu

Yıl boyunca ayda bir toplanmak üzere planlanan "Bilinçli Aile Okulu" programımıza isteyen velilerimiz katılmaktadır. Her oturumda farklı bir konu başlığı çerçevesinde önce bilgi aktarımı yapılır. Daha sonra anne babalar paylaşımda bulunur ve sorunlara birlikte çözümler aranır.Veli Bültenleri

Yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmakta ve e-bülten olarak paylaşılmaktadır.

Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri , içinde bulunduğu akademik bütünlüğün amaçlarıyla birlikte öğretim programında belirtilen eğitimsel hedefleri desteklemek ve ilerletmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Öğrenci odaklı yaklaşımında gençlerde ve yetişkinlerde okuma, öğrenme ve bilgilenme zevkini kazanma / geliştirme / sürdürme için bilgisel hizmet üretimleri / sunumları gerçekleştirmektedir. Bir diğer ifadeyle bu bölüm, akademik açıdan öğrencilere bilgiye erişim, bilgiyi anlama, yorumlama, hayal kurma yoluyla bilgiyi kullanma, çoğaltma ve yaratıcı olma deneyimlerini oluşturabilecek olanakları sağlamaktadır.
Okulumuz Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümü, öğrencilerin hem akademik hem de pratik gelişime yardımcı olmaya çalışan, öğrenciyi esas kabul eden, onu "önce iyi insan" ilkesinde yaşama hazırlayan ve onun gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazanmasına yönelik olarak yürütülen eğitim sürecinin içerisinde önemli bir misyonu yüklenmiş durumdadır. Bu bağlamda bilgiye gereksinim duyan, gereksinim duyduğu bilgiyi nereden ve nasıl bulabileceğini bilen, bulduğu bilgiyi kullanabilen / yorumlayabilen ve yeni bilgiler üretebilen öğrencileri yaşamboyu bilgi okuryazarlığı içerisinde gerek akademik gerekse pedagojik açıdan hazırlamakta ve desteklemektedir.
Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümümüz, geleneksel olarak tanımlanabilecek kütüphane hizmetleri ve araçları yerine yenilikçi hizmet üretimleri ve bilişim araçlarıyla öğrencilerine en yüksek bilgisel katkıyı sunmak için çalışmalarını yürütmektedir.Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümümüz:

 • Öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmesine,
 • Bilgi sistem ve kaynaklarını verimli kullanmasına,
 • Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmesine,
 • Akademik ve bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmesine,
 • Okumanın yorumlanmasına ve desteklemesine, böylece gerçek yaşamla bağlantı kurmasına,
 • Bulgularının ve bilgilerinin edinilmesinde bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılmasına,
 • Bilgi ve belgeyi karar almak için kullanmasında etik kurallara ve telif hakkına uygun ilkeli-bilinçli davranmasına önem vermekte ve öncelik tanımaktadır.