Akademik Çalışmalar

Işık Okulları öğrencilerine merak uyandıran ve zengin içerikli bir müfredat sunmaktadır. İngilizce dersleri anaokulundan 8. sınıfa kadar olan günlük programın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 4. Sınıfta öğrencilerFransızca, Almanca ya da İspanyolca olan ikinci yabancı dillerin her biriyle tanışıp sene sonunda 5. sınıftan 8. sınıfa kadar eğitimini alacakları dili seçer.

Her bir sınıf düzeyinde dil öğrenimi, güçlü bir bilgi temeli oluşturmak ve önemli kavramları keşfederek eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek yoluyla dil edinimi üzerine odaklanan amaçlı, ileriye taşıyıcı ve anlamlı bir deneyimdir. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma olan dört iletişimsel becerilerinin tümüne verilen önem dengelidir. Dersler öğrenci merkezlidir ve öğrenciler öğrenme süreçlerinde aktif rol oynar. Öğretim uygulamalarımızda, öğrencinin kendi potansiyeline ulaşmasına olanak sunan farklılaştırılmış yönergelerin önemli bir yeri vardır. Her öğrencinin farklı öğrenme stili, kendine özgü öğrenme profili olduğunun ve her birinin farklı hızda ilerlediğinin fakındayız.

Her seviyede İngilizce akademik bir dersten daha fazlasıdır. İçerik temelli öğrenme (CBL) vurgusu ile İngilizce, öğrencilerin diğer konu alanlarında öğrenirken kullandığı bir araçtır. Dil öğreniminde disiplinler arası olan bu yaklaşım, öğrencilerin farklı disiplinler arasında seviyesi artan ve çeşitlendirilen hedef dile maruz kalmasıyla daha fazla yetkinlik kazanmalarını sağlar. Dil öğrenimi, özgün materyal kullanımı, e-pal ve e-twinning projeleri, yurt dışı ve ders dışı aktiviteler ile gerçek yaşam bağlamına aktarılır. Mümkün olan durumlarda, dil öğrenimi (sokak yürüyüşleri, sergiler ve oryantiring, geleneksel İngilizce oyun günleri, geçit törenleri vb. gibi spor etkinlikleri ile) öğrencilerin öğrendiklerini yeni ve çeşitli durumlarda kullanmalarını ve daha ileriye taşımalarını sağlamak, onların yetkin ve kendine güvenen birer dil kullanıcısı olmalarını sağlamak için sınıf dışına taşınır.

Misyonumuz doğrultusunda hem İngilizce hem de ikinci bir yabancı dil eğitimini öğrencilerimizin aktif araştırmacılar ve hayat boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlayacak şekilde yapılandırırız. Dil programımız ile sağlanan imkânlar, öğrencilerimizi her geçen gün değişen küresel yaşama ayak uydurmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatır.
Beden eğitimi dersi 1-4. sınıflar düzeyinde oyun ve fiziki etkinlikler dersi, 5-8. sınıflar düzeyinde ise beden eğitimi ve spor dersi olarak işlenmektedir. Derslerimizde öğrencilerimizi insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, gelişen küresel dünyada yaşıtlarıyla eş değer düzeyde beden eğitimi ve sporu uygulayabilen; yapıcı ve üretken bireyler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Beden eğitimi dersi; bireyin zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmesine, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hür ve bilimsel düşünme gücünün artmasına ve geniş bir dünya görüşüne sahip olmasına olanak sağlar. 

Hareket etmek, insan yaşamının her döneminde vazgeçilmezdir. Çocuk, okul çağına geldiğinde hareket ederken değişik hedeflere ulaşmayı dener. Bu nedenle beden eğitimi dersi kapsamındaki temel hareket eğitimi, değişik amaçlarla yapılmaya başlanır. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazırbulunuşlukları, ilgileri, beklentileri, yöresel özellikleri gibi etkenlerin dikkate alınması öngörülür. Ders, öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun olarak etkinliklere katılacağı ve oyun oynayacağı şekilde planlanır.

Eğitim öğretim alanında nesillere ışık tutmuş kurumumuz, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin günlük yaşamdaki belirgin etkisi ve geleceği oluşturmadaki katkıları doğrultusunda fen ve teknoloji okuryazarı gençleri yetiştirmenin gerekliliğinin ve bu süreçte fen dersinin anahtar bir rol oynadığının bilincindedir.

Öğrenci merkezli eğitim-öğretimi benimsemiş olan kurumumuzda temel amacımız ezberden uzak, kavrayarak öğrenen,  meraklı, araştırmacı, yorum yeteneği gelişmiş, bilimin ışığında düşünen bireyler yetiştirmektir. Akademik olarak donanımlı yetiştirilen öğrencilerimiz hızla değişen, gelişen bilgi ve teknoloji çağına ayak uydurur, teknolojik tüm buluşlarda ve gelişmelerde bilimin gerekli olduğunu fark eder, dijital ve küresel vatandaşlık ilkeleri ile akademik dürüstlüğü benimsemiş bireyler olarak toplumda yerini alır.   

Öğrencilerimizde fen okuryazarlığının artırılması, bilimsel ve bilişsel süreç becerilerinin geliştirilmesi ve 21. yüzyıl becerilerini kazandırılması hedeflenmektedir.  Fen dersinde, öğrencilerin öğrendikleri konuları, hayatla ilişkilendirerek nerede ve nasıl kullanacakları konusunda yol göstermek amaçlanmaktadır. 

Öğrencilerin yaparak yaşayarak daha kalıcı öğrenmeleri sağlanmak için her seviyede etkin laboratuvar çalışmaları uygulanmaktadır. Ayrıca bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisini kazandırmak için ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına öğrenci katılımı sağlanmakta, eğlenceli ve öğretici kulüp çalışmaları yapılmaktadır.

Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin varlığı göz önünde bulundurularak akıllı tahta uygulamalı dersler, öğretici videolu sunumlar, belgeseller, 3D animasyonlar, deneyler ve etkinliklerle zenginleştirilmiş ders hazırlıkları yapılmaktadır.  Sınıf ortamında yeterli ölçüde bilgiyi kazanamamış öğrenciler için ek çalışmalar hazırlanarak eksiklerin giderilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizi fen bilimlerine ilgi duyan, yeni gelişmeleri takip eden, dünyanın küresel sorunlarına çözüm üretmeye odaklı, doğaya ve çevresine saygılı, sorgulayan, araştıran, problem karşısında çözüm üretebilen, bilim okuryazarı bireyler olarak yetiştirerek onları bir üst öğrenim kurumuna donanımlı olarak hazırlamaktayız.

Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz; kendilerini sanat yoluyla ifade ederek araştırma, problem çözme, proje tasarlama ve uygun materyal seçme yöntemleriyle yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarırlar.

Görsel Sanatlar dersi; görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip, kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini bilen ve koruyan, görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren, yurt içi ve yurt dışı güncel sanat olaylarını takip eden, sanat alanında etik olan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Ayrıca eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen sanat ve kültür gezileri ile öğrencilerimizin farklı sanat dallarını ve sanatçılarını tanımaları sağlanır.

 

Her yıl Işık Okulları arasında düzenlenen "Işıklı Renkler" resim yarışması ve sergisiyle okul öncesinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde sanatın öneminin kavratılmasına, öğrencilerin eserlerinin aileleriyle paylaşılmasına,  tüm Işık Okulları öğrenci ve öğretmenlerini bir araya getirerek ortak bir proje oluşturulmasına olanak sağlanır.

 

İlkokulda hedefimiz;  Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, dönüşümlü düşünen, hoşgörülü ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

1, 2 ve 3.sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve fen bilimleri; 4. sınıflarda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ile trafik güvenliği dersleri sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

Dersler öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, daha önceki deneyimleri ve bireysel farklılıkları gözetilerek; disiplinler arası ilişkilendirmelere yer verilerek planlanır. Öğrencilerin aktif katılımı ile öğrenmelerin kalıcı olması sağlanır.

Bilişsel gelişimin yanı sıra, sosyal ve duyuşsal gelişime de önem verilir. Bu sebeple derslerde, günümüzde profesyonel yaşamın da bir parçası hâline gelmiş olan takım çalışmalarına yer verilir. İşbirlikli öğrenme modeli kullanılarak hazırlanan grup çalışmalarıyla öğrencilerimizin insan ilişkilerindeki başarıları, kendilerine olan güvenleri artar. Aynı zamanda öğrencilerimiz farklılıklara saygı duymayı, birlikte hareket edebilmenin gerekliliğini, paylaşmayı ve dayanışmayı, toplum içinde daha uyumlu yaşamayı öğrenirler.

Her şeyin sanal ortama taşındığı bir dünyada öğrencilerimize toplumun sosyal, kültürel değerlerini tanıma; doğal ortamında keşfetme,  yaşayarak öğrenme fırsatları sağlayan şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir.

Farklı öğrenme stillerini desteklemek, öğrencilerin derslere aktif katılımını arttırmak için teknolojik araçlardan yararlanılır.

Türkçe dersinde öğrencilerimizin ana dilini etkin şekilde kullanabilmesi ve günlük yaşamında doğru şekilde sözlü, yazılı iletişim kurabilmesi için dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda kullanılacak olan metinler, öğretmenler tarafından fen bilimleri ve hayat bilgisi dersleriyle ilişkilendirilerek seçilir ve çalışmaları hazırlanır. Metinlerin farklı kültürlerden; sanat, spor ve bilim alanında ünlü kişilerin biyografilerinden; klasik dünya masallarından vb. olmasına özen gösterilir.

Öğrencilerimizin estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak, onlara okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak amacıyla seçilen okuma kitapları Türkçe dersinin ayrılmaz bir parçasıdır. Okunan kitapların yazarlarından bazıları okulumuza davet edilerek öğrencilerimize yazarlarla söyleşi veya etkinlik yapma fırsatı sağlanır.

Matematik dersi; sayılar, geometri, veri ve ölçme öğrenme alanlarını kapsar.  Matematiğin sevilen bir ders olması, edinilen bilgi ve becerilerin günlük hayatta uygulanabilir olması için dersler matematik dersliğindeki materyaller kullanılarak, interaktif oyunlara yer verilerek işlenir.

 

Hayat bilgisi dersinde amacımız öğrencilerimize problem çözme,  karar verme, planlama, bilinçli tüketici olma, kendini tanıma ve kişisel gelişimini izleme, katılım, paylaşım, duygu yönetimi gibi becerilerin yanı sıra; sabır, sevgi, saygı, yardımseverlik, yeniliğe açıklık, doğruluk, dürüstlük, adalet, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme gibi kişisel nitelikleri kazandırmaktır.

 

Öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerilerini küçük yaştan itibaren edinebilmeleri için 1 ve 2. sınıflarımızda fen bilimleri dersi yapılır.  Bu derslerde öğrencilerimizin merak duyguları harekete geçirilerek deney, gözlem ve araştırma yapmaları sağlanır.

 

Yine 1 ve 2. sınıflarımızda haftada bir ders saati yaratıcılık ve düşünme becerileri dersine yer verilir. Bu derste yapılan etkinliklerle; akıcı, esnek, özgün ve ayrıntılı fikirler üreten; yaratıcı, farklı düşüncelere hoşgörü gösteren bireyler yetiştirmek hedeflenir.

 

Öğrencilerimizin küresel vatandaşlık farkındalığını arttırmak ve duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlamak için Çevre Koruma Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü, Dünya Su Günü, Hayvanları Koruma Günü, Orman Haftası gibi belirli gün ve haftalar çeşitli etkinliklerle kutlanır. Öğrencilerimizin aktif olarak katıldığı sosyal sorumluluk projelerine yer verilir.

İlkokulda, öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımaları amacıyla belirlenen zümre hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz; farklı ülkelerin oyunlarını oynama, masallarını dinleme, kültürel ögelerini araştırma ve sunma fırsatı bulurlar.

Ölçme ve değerlendirme eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinin yanı sıra kavram haritası, yapılandırılmış grid, proje, portfolyo gibi alternatif ölçme değerlendirme teknikleri de kullanılır. Öğrencilerin öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi yapmalarına fırsat sağlanır. Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına karar vermek için kullandığımız ölçme değerlendirme aynı zamanda yapılan geri bildirimlerle, öğrencilerimizin öğrenmesini geliştirir ve destekler. Her öğrencinin beklenen hedeflere ulaşabilmesi için etüt çalışmaları yapılır.

 

Evren her an gözlemimize açıktır ancak onun dilini ve bu dili yazan harfleri öğrenmeden onu anlayamazsınız. Evren, matematik dili ile yazılmıştır; harfler, üçgenler, daireler ve diğer geometrik şekillerdir. Bunlar olmadan sadece bir kelime bile anlaşılamaz sadece karanlık bir labirentte dolaşılabilir.

Galileo

 

Matematik; bilginin yığını olan bir ders değil, bir vizyondur. Bu anlamda, matematik öğretiminde "en iyi yöntem" yoktur. Öğrencilerimizin, matematiği sonsuz sayıda algoritmik hesaplamalar, dönüşümler vb. ile uğraşmaktan ziyade gerçek hayat için bir araç veya arabulucu olarak tanımalarını amaçlıyoruz.

 

Problem çözme becerileri, her seviyedeki matematik dersimizin merkezinde yer alır. Günümüzde hızla değişen dünyada bilgi açısından zengin olan toplumumuz fazla miktarda verinin güvenilirliğini değerlendirebilen, anlam çıkarabilen ve yorum yapabilen bireyleri talep etmektedir. Belki de bilgisayarlar tüm hesaplamaları üstlenebilir ancak sonuçların ötesinde daha karmaşık beceriler gerektiren kritik kararları alamazlar. Dolayısıyla veriden anlam çıkarma, değişken kriterlere dayalı değerlendirmeler, stratejik düşünme ve karar alma gibi üst düzey beceriler, güçlü bir problem çözme yetkinliği, yenilikçi ve eleştirel düşünme becerilerinin temelleri olarak yıllar içinde inşa edilir.

 

Ayrıca öğrencilerimizi kendi öğrenmelerini planlayabilecek, izleyebilecek ve değerlendirebilecek "kendi kendini düzenleyen" öğrenciler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Farklılaştırılmış bireysel projeler, geziler, etkinlikler ve görevler öğrencilerin öğrenme stilleri ve bağımsız öğrenme becerileri konusunda kendilerini fark etmelerini sağlar. Öğrenciler öğrenme özelliklerinin farkında oldukları zaman daha çok hedef odaklı, stratejik düşünen ve bağımsız öğrenenler olurlar.

 

Müzik yoluyla öğrencilerin estetik yönleri, yaratıcılıkları ve yetenekleri geliştirilmeye çalışılır. Duygu ve düşüncelerini müzikle ifade etmelerine imkân sağlanır. Yerel, ulusal ve uluslararası müzik kültürleri tanıtılır. Bireysel veya toplu olarak farklı türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılmaları için destek verilir.  Öğrencilerimize Atatürk'ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşleri kavratılır. Müzik aracılığıyla öğrencilerin kişilik ve öz güven gelişimlerine, zihinsel becerilerini etkin kullanmalarına olanak sağlanır. Öğrencilerimizin en az bir müzik aleti çalması ve öğrencilerimizden klasik batı orkestrası oluşturulması hedeflenir. Öğrencilerimiz 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda müzik derslerinde piyano, keman, viyolonsel, flüt, perküsyon, gitar ve klarnet enstrümanlarında branşlaşır.

Okulumuz, çok sesli çağdaş bir çocuk korosuna sahiptir. Uluslararası yarışmalarda ve ulusal festivallerde ödüller alan "Çok Sesli Çocuk Korosu" İstanbul'daki en iyi amatör korolardandır.

Öğrencilerimizin piyano, gitar, flüt, klarnet, bateri, perküsyon, vokal, keman, viyolonsel dallarında bireysel ve grup çalışmaları her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, okulumuzun "Kuruluş Yıl Dönümü"nde, "Kadınların Işığında"  konserinde  "Geleneksel Bahar Konseri"nde ve müzik portfolyo sunumlarında sergilenir.

Işık Spor Sanat Tasarım Akademisi bünyesinde hafta içi okul çıkışı ve hafta sonu piyano, flüt, klarnet, gitar, keman, viyolonsel ve bateri branşlarında kurslar gerçekleştirilir.

Okulumuzda 5, 6 ve 7. sınıflarda sosyal bilgiler dersi, 8. sınıfta ise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi yapılmaktadır. Sosyal bilgiler dersi pek çok disiplini bir arada barındırır; tarih, coğrafya, felsefe, sanat tarihi, ekonomi, arkeoloji, sosyoloji ve siyaset gibi. Tüm bu alanlar, derslerimizde yaşamdan örneklerle harmanlanmaktadır.

Sosyal bilgiler dersi; her Işık öğrencisinin "önce iyi insan" sözüne dayanarak ülkesini tanıyan, milletini seven, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, demokratik ve laik değerlere sahip bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktadır. Sosyal bilimler;  problem çözebilen, karar verme becerileri gelişmiş, eleştirel düşünebilen, empati kurabilen bireyler yetiştirmeye imkân sağlayacak bir alandır.

Amacımız 21. yüzyılda olup biten gelişmelerin geçmişle bağlantısını kurabilen, yaşadığı çağın sorunlarına duyarlı, farklı düşünce ve inanışlara saygılı ve çözüm üretebilen gençler yetiştirmektir.

Dersimizi tasarlarken teknoloji ve farklı öğretim tekniklerini kullanmaktayız. Dersler öğrenci merkezlidir veöğrencinin derse aktif olarak katılması beklenir. Farklı metinler karşılaştırılır, yorum farkları bulunur, resim, harita, karikatürler konularına göre kullanılıp yorumlanır. Farklı görüşler ve özgür düşünce her zaman desteklenir. Gerekli durumlarda öğrenme okul dışında da devam eder; Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı veya üretim aşamalarının incelenebileceği bir fabrika bizim için ders mekânı olabilir. Tarihsel mekânlar gezilirken ortak mirasa saygı ve tarihsel empatinin kurulması amaçlanır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ise hedefimiz, ahlâkî değerleri bilen ve bunlara saygı duyan, öğrenilen ahlâkî değerleri içselleştirebilmiş, erdemli bireyler yetiştirebilmektir.

Bu derste öğrencilerimizin bireysel açıdan inanma ve yaşama özgürlüklerinin bilincine varabilmeleri, dini kavramları doğru anlayabilmeleri, başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilmeleri, dinin kültürü oluşturan unsurlardan biri olduğunu kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Ana dili geliştirecek tüm eğitim öğretim faaliyetleri insanın dünyayı kavramasını sağlar. Dil zenginliğinin dünyayı algılamada ve aktarmada farklılık olarak ortaya çıktığının bilincinde olan Türkçe bölümümüz, öğrencinin gelişiminde dilin doğru kullanılması ile doğru düşünme metotlarını öğrenmesini; içerik gelişimiyle doğru iletişim becerisini edinmesini,  evrensel değerlerin belirlediği ilkeler doğrultusunda bilinçli dil kullanmasını ve dilin içinde saklı olan tarihsel millî kültürümüzü keşfederek ona katkı sunmasını amaç edinmektedir. Ana dil eğitimindeki asıl amaç düşünceyi doğru ifade etmek ve zihinsel gelişimin en üst düzeyinde bir dil bilinci sağlamaktır. Farklılaştırılmış metinlerle işlenen derslerde öğrencinin sözcük dağarcığı geliştirilirken; öğrencinin kendini ifade etmesine olanak tanınarak dil gelişimi tamamlanmış, öz güveni yüksek karakterler ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin analitik düşünme becerilerini ve eleştirel bakış açılarını geliştirmeleri amacıyla günlük dilden başlayan değişim zenginleştirilmiş edebi dile dönüştürülür. Temelinde dilin olmadığı hiçbir öğreti olmadığı gibi dilin şekillendirmediği hiçbir toplumun da var olmadığı bilinciyle masallardan ninnilere, türkülerden hikâyelere değin pek çok edebi tür üzerinden öğrencilerimizin yorumlama ve eleştirme becerilerini destekler. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirerek okuduklarını, gördüklerini, izlediklerini, dinlediklerini sözlü ya yazılı olarak ifade ederken sentezleme, değerlendirme gibi yetileri geliştirmesini sağlar. Türk ve dünya edebiyatının önemli kalemleriyle öğrencileri buluşturarak gelişmiş bir estetik anlayış oluşması için öğrencilere rehberlik eder, okuryazar olmanın önemi ve faydası üzerinde durur.

Türkçe bölümümüz tüm bu çalışmalarda cinsiyetçi, küresel değerleri dışlayan, insanın doğuştan sahip olduğu özelliklere ve değerlere yönelik aşağılayıcı tutuma sahip dili reddeder ve öğrencilerini bu dilden korumaya çalışır. Çağdaş değerleri kuşanmış, evrensel kimliğinin farkında, iyi insan olmaya odaklı, özgürlükçü,  hak ve sorumluluklarını sahiplenmiş, ötekileştirmeyen bireyi hedefler.

Bilişim teknolojileri eğitimi; donanım, yazılım, algoritmik  ve bilgi işlemsel düşünme konularındaki beceri ve tutumlarının kazandırılmasını, bunları kullanarak üretim amaçlı hayat problemlerinin çözümünde bilgisayar kullanımının olduğu bütün temel eğitim kademelerini içermektedir.

Üreten bireylerin öncelik kazandığı bir çağda, toplum olarak başarılı olmak için, genç nesilleri bilişim teknolojilerini kullanarak üretim yapabilecekleri becerilerle donatmanın bir gereklilik olduğunun bilinciyle öğrencilerimizin;

 • Bilgisayarı gereksinimleri doğrultusunda kullanabilme becerilerini arttırmayı

 • Düşünme becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi

 • Dijital ortamda kendini koruyabilen ve etik davranışlar sergileyen sorumlu bireyler olmasını

 • Eğitim ve iş hayatında etkili sunum ve dokümanlar hazırlayabilmesini

 • Animasyon ve hikâyeleştirme ile öğrencilerin yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi

 • Kodlama ve yazılım bilgisi ile bilişsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla müfredatımızın önemli başlıklarını; dijital vatandaşlık bilgisi, internet güvenliği ve etiği, kodlama mantığı ve robotik bilgisi, grafik ve web tasarımı, temel ofis programları ve iş birlikli Google Eğitim Uygulamaları oluşturmaktadır.


Yıl içerisinde öğrencilerimizle katıldığımız önemli etkinliklerimiz:

Dijital Vatandaşlık Etkinliği: Dijital toplum vatandaşlığının gerekliliklerine dikkat çekmek ve bu alanda farkındalık düzeyini arttırmak amacıyla, tüm dünya ile birlikte ekim ayında Dijital Vatandaşı Haftası kutlanmaktadır. Dijital dünyadaki teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları ve dijital vatandaşlığın dokuz boyutu olan sağlık, güvenlik, iletişim, ticaret, erişim, hukuk, hak ve sorumluluklar, etik ve okuryazarlık ile ilgili sunumlar ve atölyeler gerçekleştirilerek öğrencilerde dijital vatandaşlık farkındalığı oluşturulmaktadır.

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği: Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülkede aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir.  Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında ortaokul öğrencilerimiz ile bu etkinliğe katılmaktayız.

#hourofcode ile tüm dünyada kodlama yapan çocuklar kodlama ve algoritma yazabilmek için sorunlara farklı yönlerden bakabilme ve en kısa sürede soruna çözüm bulabilme yeteneği kazanmaktadırlar. Bu etkinliğin en büyük avantajlarından biri ise programın çocukların ilgisini çekecek oyunlar ve karakterle uygulanmasıdır. Etkinlik aralık ayının ilk haftasında 180'den fazladan ülkenin katılımı ile gerçekleşmektedir. Etkinliği başarıyla tamamlayan öğrencileri motive etmek amacıyla Code.org tarafından hazırlanan uluslararası başarı sertifikası verilmektedir.

Bilişim Haftası Etkinliği: Mayıs ayının ilk haftasında tüm Türkiye'de kutlanan bu etkinlik okulumuzda da bilişim teknolojileri farkındalığını arttıracak panel, etkinlik, atölye çalışmaları ve sergi alanı sunumları ile gerçekleştirilmektedir. Animasyon, hologram, 3D tasarım, oyunlaştırma, robotik, kodlama gibi çeşitli alanlarda atölyelerimiz düzenlenmektedir. Yıl içerisinde öğrencilerin yaptığı oyunlar, tasarımlar, robotlar vb. çalışmalar okulumuzda açılan sergide gösterilmektedir.


 

FMV Işık Okullarının, ilk ve en önemli yol gösterici "Önce iyi insan yetiştirir" ilkesi doğrultusunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi; öğrencinin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına  varmasına ve açığa çıkarabilmesine destek verir. Yaklaşım ve içerik olarak sadece problem odaklı değil, gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri anlayışı ve gizlilik, gönüllülük, güvenirlilik, saygı, objektiflik, koşulsuz kabul ilkeleri ile çalışmalarını sürdürür.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi öğrencilerin;

 • Kendilerini tanımalarına

 • Sağlıklı bir benlik geliştirmelerine

 • Farklılıklara, kendine ve başkalarına, uluslararası kültüre saygılı ve dürüst bireyler olmalarına

 • Araştıran sorgulayan bireyler olmalarına

 • Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda sağlıklı gelişmelerine

 • Kişisel sorunlarını çözme konusunda beceri ve alışkanlıklar geliştirmelerine

 • İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedefler.


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI


 • Bireysel Öğrenci Görüşmeleri


Öğrencinin ihtiyacına yönelik, kendi talebiyle ya da öğretmen/veli görüşmeleri doğrultusundaki yönlendirmelerle planlanan görüşmelerdir. İhtiyaç doğrultusunda öğrenciyi tanımaya yönelik envanterler de kullanılır.


 • Sınıf İçi Çalışmaları ve Grup Rehberlik Uygulamaları


Dönem başında rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi hedefleri doğrultusunda davranış ve becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerde farkındalık yaratmak ve öğrencileri değerlendirmek amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Bu etkinlikler:


 • Oryantasyon

 • Dikkat, el-göz koordinasyonu

 • Duyguları tanıma

 • Arkadaşlık ilişkileri ve sosyal becerileri geliştirme

 • İlgi ve yeteneklerine yönelik farkındalık kazanma

 • Sınav kaygısı

 • Cinsel sağlık

 • Eğitsel rehberlik

 • Verimli ve etkili ders çalışma

 • Kriz yönetimi

 • Zorbalık ve başa çıkma

 • Etkili iletişim

 • Akademik başarıda motivasyon

 • Bir üst eğitim-öğretim kurumlarını, meslek ve alanları tanımaya yönelik çalışmalardır. • Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar


Rutin öğretmen görüşmeleri ile tüm öğrencilerin gelişimleri yakından takip edilir. Öğretmenlerle çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları ve çalışma grupları yapılır. • Velilere Yönelik Çalışmalar


Veliler ile etkili iletişim içerisinde olarak öğrenci gelişimini her alanda desteklemek ana hedeftir. Bu doğrultuda;

 • Bireysel veli görüşmeleri

 • Eğitici seminer ve çalışmalar

 • Anne-Baba Okulu

 • Film etkinlikleri gerçekleştirilir.


 • Bültenler


Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli veya öğrenci bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. 

4. SINIFLAR lI.YARIYIL SINAV TAKVİMİ
 
TARİH DERSLER SS
08.03.2019 iNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASi 1 5
12.03.2019 TÜRKÇE 1 2
14.03.2019 TRAFIK GÜVENLiGi 1 5
18.03.2019 MATEMATiK 1 2
20.03.2019 DiN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BiLGiSi 1 2
22.03.2019 FEN BiLiMLERI 1 3
27.03.2019 SOSYAL BiLGiLER 1 5
29.03.2019 İNGİLİZCE 1 1-2
 
13.05.2019 TÜRKÇE2 3
14.05.2019 OKULiSTiK  
16.05.2019 TRAFiK GÜVENLiGi 2 5
20.05 .2019 MATEMATiK 2 2
22.05.2019 DiN KÜL TÜRÜ VE AHLAK BiLGiSi 2 5
24.05.2019 FEN BiLiMLERi 2 3
27 05.2019 iNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASi 2 5
29.05.2019 SOSYAL BiLGiLER 2 2
31 .05.2019 İNGİLİZCE 2 1-2
SS: Sınavın Yapılacağı Ders Saati
8.2.2019
Gülbahar GÜRSOY
Okul Müdürü
5. SINIFLAR Il.YARIYIL SINAV TAKVİMİ
TARİH DERSLER SS
06.03.2019 DENEME SINAVI 1(OKULİSTİK)  
11.03.2019 MATEMATİK 1 2
13.03.2019 SOSYAL BİLGİLER 1 2
14.03.2019 TÜRKÇE 1 2
18.03.2019 İNGİLİZCE 1 3-4
20.03.2019 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 1 1
21.03.2019 FEN BİLİMLERİ 1 3
22.03.2019 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 3
 
03.04.2019 DENEME SINAVI 2(PUAN YAYINLARI)  
02.05.2019 MATEMATİK 2 4
03.05.2019 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 3
07.05.2019 FEN BİLİMLERİ 2 2
09.05.2019 İNGİLİZCE 2 2-3
10.05.2019 TÜRKÇE 2 3
14.05.2019 DENEME SINAVI 3 (OKULİSTİK)  
20.05.2019 SOSYAL BİLGİLER 2 2
21.05.2019 TOEFL PRİMARY EXAM  
23.05.2019 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 2 5
SS: Sınavın Yapılacağı Ders Saati
     
8.2.2019
Gülbahar GÜRSOY
Okul Müdürü
6. SINIFLAR lI.YARIYIL SINAV TAKVİMİ
TARİH DERSLER SS
06.03.2019 DENEME SINAVI 1 (OKULiSTiK)  
11.03.2019 MATEMATiK 1 3
13.03.2019 SOSYAL BiLGiLER 1 2
14.03.2019 TÜRKÇE 1 2
18.03.2019 ALMANCA-FRANSIZCA-iSPANYOLCA 1 5
20.03.2019 iNGiLiZCE 1 2-3
21.03.2019 FEN BiLiMLERi 1 3
22.03.2019 DiN KÜL TÜRÜ VE AHLAK BiLGiSi 1 3
 
03.04.2019 DENEME SINAVI 2 (PUAN YAYlNLARI)  
02 .05.2019 MATEMATiK 2 4
07.05.2019 FEN BiLiMLERI2 2
10.05.2019 TÜRKÇE 2 3
13.05.2019 DiN KÜL TÜRÜ VE AHLAK BiLGiSi 2 3
14.05.2019 DENEME SINAVI 3 (OKULiSTiK)  
15.05.2019 ALMANCA-FRANSIZCA-iSPANYOLCA 2 5
17.05.2019 iNGiLiZCE 2 2-3
20.05.2019 SOSYAL BiLGiLER 2 2
29.05.2019 DENEME SINAVI 4  
SS: Sınavın Yapılacağı Ders Saati
     
8.2.2019
Gülbahar GÜRSOY
Okul Müdürü
7. SINIFLAR Il.YARIYIL SINAV TAKVİMİ
TARİH DERSLER SS
14.02.2019 DENEME SINAVI 1(PUAN DENEMELERi)  
06.03.2019 DENEME SINAVI 2 (OKULiSTiK)  
11.03.2019 MATEMATiK 1 5
21.03.2019 FEN BiLiMLERi 1 3
14.03.2019 TÜRKÇE 1 2
18.03.2019 iNGiLIZCE 1 2-3
12.03.2019 SOSYAL BiLGiLER 1 3
13.03.2019 ALMANCA-FRANSIZCA-iSPANYOLCA 1 2
25.03.2019 DiN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BiLGiSi 1 5
01-05.04.2019 FIT IN DEUTSCH  
 
04.04.2019 DENEME SINAVI3 (PUAN YAYlNLARI)  
02.05.2019 MATEMATiK2 3
03.05.2019 DIN KÜL TÜRÜ VE AHLAK BiLGiSi 2 3
07.05.2019 FEN BiLiMLERi 2 2
09.05.2019 ALMANCA-FRANSIZCA-iSPANYOLCA 2 2
10.05.2019 TÜRKÇE 2 3
14.05.2019 DENEME SINAVI 4  
20.05.2019 SOSYAL BiLGiLER 2 2
23.05.2019 İNGİLİZCE 2 2-3
28.05.2019 DENEME SINAVI 6  
27-31.05.2019 DELE and DELF EXAMS  
SS: Sınavın Yapılacağı Ders Saati
     
8.2.2019
Gülbahar GÜRSOY
Okul Müdürü
8. SINIFLAR lI. YARIYIL SINAV TAKVİMİ
TARİH DERSLER SS
14.02.2019 DENEME SINAVI 1  
26.02.2019 DENEME SINAVI 2 (PUAN YAYINLARI)  
06.03.2019 DENEME SINAVI 3 (OKULİSTİK)  
11.03.2019 MATEMATİK 1 3
13.03.2019 TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 3
14.03.2019 DENEME SINAVI 4 (HIZ DENEME)  
15.03.2019 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 1 5
18.03.2019 TÜRKÇE 1 3
20.03.2019                               İNGİLİZCE 1
2
22.03.2019 FEN BİLİMLERİ 1 2
25.03.2019 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 2
27.03.2019 DENEME SINAVI 5 (HIZ YAYINLARI)  
 
2.04.2019 DENEME SINAVI 6 (PUAN YAYINLARI)  
16.04.2019 DENEME SINAVI 7 (OKULİSTİK)  
29.04.2019 MATEMATİK 2 3
30.04.2019 TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 3
02.05.2019 FEN BİLİMLERİ 2 3
03.05.2019 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 2
06.05.2019
TÜRKÇE 2
2
07.05.2019 İNGİLİZCE 2 3
08.05.2019 ALMANCA-İSPANYOLCA-FRANSIZCA 2 2
10.05.2019 DENEME SINAVI 8(HIZ YAYINLARI)  
14.05.2019 DENEME SINAVI 9(OKULİSTİK)  
16.05.2019 DENEME SINAVI 10(PUAN YAYINLARI)  
21.05.2019 DENEME SINAVI 11(HIZ YAYINLARI)  
23.05.2019 DENEME SINAVI 12(PUAN YAYINLARI)  
27.05.2019 DENEME SINAVI 13(HIZ DENEME)  
28.05.2019 DENEME SINAVI 14  
29.05.2019 DENEME SINAVI 15  
SS: Sınavın Yapılacağı Ders Saati
     
8.2.2019
Gülbahar GÜRSOY
Okul Müdürü
FMV ÖZEL IŞIK İLKOKUL ve ORTAOKUL 
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN LİSTESİ 

SIRA NO

ADI-SOYADI

BRANŞI

SIRA NO

ADI-SOYADI

BRANŞI

1.    

Gülbahar GÜRSOY

Okul Müdürü – İngilizce

36.

Damla DÖNMEZ

Fen ve Teknoloji

2.    

Semin NOYAN

Md. Yrd. – Sınıf Öğret.

37.

Selin AGULLO ORUÇ

Yabancı Diller Bölüm Bşk.

3.    

Gülnur UYLUKÇU

Md. Yrd. – Beden Eğitimi

38.

Erin RYAN

İngilizce

4.    

Hakan YAVUZER

Md.Yrd. - Matematik

39.

Ömer KARABACAK

İngilizce

5.    

Afitap Songül ŞİMŞEK

1A Sınıf Öğretmeni

40.

Nina Natalie

De COITO

İngilizce

6.    

Yeliz ADANÇ

1B Sınıf Öğretmeni

41.

Scott Martyn BLOODWORTH

İngilizce

7.    

Feray HAMARAT

1C Sınıf Öğretmeni

42.

Gülay UĞUZ

İngilizce

8.    

Özge ÇETİN

1D Sınıf öğretmeni

43.

Esra KARTAL

İngilizce

9.    

Derya KOÇ

2A Sınıf Öğretmeni

44.

Ayşegül YÜCEL

İngilizce

10.  

İclal GÖÇMEN

2B Sınıf Öğretmeni

45.

İlke Menekşe GEREDE HOYLAND

İngilizce

11.  

Zeynep TUĞLUOĞLU

2C Sınıf Öğretmeni

46.

Maaika KRUGER

İngilizce

12.  

Onur MUTLU

3A Sınıf Öğretmeni

47.

Semih GENÇALİOĞLU

İngilizce

13.  

Seçil KAPTAN

3B Sınıf Öğretmeni

48.

Tanzia Aimi LOKMAN

İngilizce

14.  

Burçin SEYLAN

3C Sınıf Öğretmeni

49.

Manning Loic HUDSON

İngilizce

15.  

Ani BASMACIYAN

4A  Sınıf Öğret./Zümre Bşk.

50.

Garrett M.GARCIA

İngilizce

16.  

Sezgi FİLİZ

4B Sınıf Öğretmeni

51.

Gülay ÖZBAY

Almanca 

17.  

Özlem KÜTÜKOĞLU

4C Sınıf Öğretmeni

52.

Banu ÇETİNSARAÇ AKTAN

Fransızca

18.  

Sevilay YURTSEVER

Sınıf Öğretmeni

53.

Gül Sena ERDOĞDU

İspanyolca

19.  

Pınar ELDEŞ

Türkçe Sosyal  Bölüm Bşk.

54.

Şenay ÜRGEN

Beden Eğitimi

20.  

Neslihan TIRLI

Türkçe

55.

Orhan YAVUZ

Beden Eğitimi

21.  

Dinçer YURTTAŞ

Türkçe

56.

Ali Ekber ASLAN

Beden Eğitimi

22.  

Duygu ALTINDAĞ

Türkçe

57.

Şehnaz YALMAN

Uyg.Ders.Böl. Bşk.- Müzik

23.  

Dilek AKYÜZ

Türkçe 

58.

Burcu Pınar KARABİBER

Resim-İş

24.  

Tarık DİKCİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

59.

Gülay USLU

Resim-İş

25.  

Melek DUMAN GÜNGÖR

Sosyal Bilgiler

60.

Sinem BAYRAKTAR

Müzik 

26.  

Melda ERDOĞAN

Sosyal Bilgiler

61.

Volkan ÜNAL

Müzik

27.  

Sevim ALKAYA

Sosyal Bilgiler

62.

Meral KESKİN

Koord. Psikolojik Danışman

28.  

Oğuz ALPER

Matematik / Zümre Başk.

63.

İrem KİLİMCİ

Psikolojik Danışman

29.  

Meryem ERDEN ÇETİN

Matematik

64.

Seren CANANOĞLU

Psikolojik Danışman

30.  

Zeliha CELEP

Matematik

65.

Sinem AKAR DOĞAN

Psikolojik Danışman

31.  

Tuğba AZSÖZ

Matematik

 

 

 

32.  

Selin BOZKURTLAR PEÇE

Bilgisayar

 

 

 

33.  

Işın HİNTOĞLU

Fen ve Teknoloji / Zümre Başk.

 

 

 

34.  

Banu AYKIN KÖYLÜER

Fen ve Teknoloji

 

 

 

35.  

Gülşen AKMAN

Fen ve Teknoloji

 

 

 


            Gülbahar GÜRSOY

                                                                                                                                                                                            Okul Müdürü


AMAÇ VE İLKELERİMİZ

Öğrencilerimizi daha iyi tanımak, doğru yönlendirebilmek, yaşanılan sorunlara ortak çözümler bulmak ve uygulamak, başka bir deyişle kendini gerçekleştirme amacıyla çıktığı bu yolda öğrencimizi desteklemek ve ona yardımcı olmak en önemli hedefimizdir.

Bu anlayışla gerçekleştirmeye çalıştığımız amaç ve ilkelerimiz şunlardır;

Amaçlarımız;

 • Kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyan,

 • Bunları göz önünde bulundurarak hayatını yönlendirebilen,

 • Kendisi ile barışık, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen,

 • Kendisinden ya da çevresinden kaynaklanan sorunların farkında olan, bu sorunlara etkin çözüm yolları üretebilen ve kendine en uygun olanı özgür iradesi ile seçebilen,

 • Kendini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış, "SAĞLIKLI VE MUTLU" bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

İlkelerimiz:

 • Gizlilik

 • Saygı

 • Objektiflik

 • Koşulsuz Kabul

 • Gönüllülük

ÇALIŞMALARIMIZ

Çalışmalarımız eğitim-öğretim yılı başında, öğrencilerimizin gelişim düzeylerine ve gereksinimlerine uygun yapılan planlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Yapılan bu çalışmaları üç başlık altında toplayabiliriz;

Bireysel Çalışmalar

 • Akademik başarı/öğrenme/okula uyum ile ilgili yapılan bireysel görüşmeler

 • Sosyal uyum

 • Davranış sorunları ve olumlu davranış geliştirme çalışmaları

 • Sınav kaygısı

 • Öfke kontrolü/problem-çatışma çözme becerisi kazandırma

Sınıf ve Grup Çalışmaları

 • Sosyal beceri kazandırma grup çalışmaları

 • Atılganlık Eğitimi

 • Duyguları Tanıma Çalışmaları

 • Sınav kaygısı sağaltımı grup çalışmaları

 • Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

 • Zorbalık ve Başa Çıkma Yolları

 • Dikkat Geliştirme Çalışmaları

 • Etkili İletişim Grup Çalışmaları

 • Akademik Başarıda Motivasyon Artışına Yönelik Grup Çalışmaları

 • Meslek Tanıtım Günleri

Veli'ye Yönelik;

 • Bireysel görüşmeler

 • Eğitici seminerler

 • Anne-Baba Okulu çalışmaları

 • Bültenler